Počet finančných agentov medziročne klesá. Kde hľadať dôvody?


			Počet finančných agentov medziročne klesá. Kde hľadať dôvody?

Počet finančných agentov má v posledných rokoch mierne klesajúcu tendenciu. Poukázala na to aj aktuálna Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančných trhom za rok 2018. Celkovo došlo k medziročnému poklesu o 2 838 finančných agentov. Čo možno hľadať za uvedenými číslami?

Fakty a čísla zo Správy o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom za rok 2018:
V porovnaní koncoročných údajov rokov 2017 a 2018 došlo k poklesu v kategóriách:

  • Samostatný finančný agent (SFA) z pokles 554 na 518 (aktuálny stav 502)
  • Podriadený finančný agent (PFA) pokles 17 983 na 16 530 (aktuálny stav 14 068)
  • Viazaný finančný agent (SFA) pokles z 12 011 na 10 662 (aktuálny stav 9373)

Sprísnenie požiadaviek odbornej spôsobosti

Vo všeobecnosti v oblasti finančného sprostredkovania má podľa slov Martiny Vráblik Solčányiovej,
hovorkyne Národnej bany Slovenska, počet finančných agentov mierne klesajúcu tendenciu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.

„V roku 2018 pokles počtu finančných agentov mohol byť okrem iného ovplyvnený novelou zákona č. 186/2009 Z. z., ktorou sa transponovala Smernica o distribúcii poistenia IDD ako aj transpozíciou Smernice o trhoch s finančnými nástrojmi MIFID II. Novelou zákona č. 186/2009 Z. z. došlo najmä k sprísneniu požiadaviek týkajúcich sa odbornej spôsobilosti, sprísneniu pravidiel styku s klientom a s tým súvisiacej profesionalizácii tejto oblasti finančného trhu," uvádza hovorkyňa.

Regulácia mala za cieľ zvýšiť ochranu klienta a posilniť jeho postavenie v zmluvnom vzťahu. „ Sprostredkovatelia hrajú kľúčovú rolu pri distribúcii produktov a teda mali by byť akousi garanciou poskytnutia „vhodného“ produktu pre klienta napríklad cez test vhodnosti,“ konštatuje pre portál oPoisteni.sk hovorkyňa.

Názor z praxe: vyššia náročnosť podmienok regulácie

K poklesu počtu sprostredkovateľov poistenia SFA (samostatný finančný agent) a PFA (podriadený finančný agent) mohlo podľa Olivera Borka, konateľa a riaditeľa spoločnosti Assure dôjsť z viacerých príčin.

„Asi najpravdepodobnejšia je vyššia náročnosť splnenia legislatívnych podmienok regulácie, ktorá sa týka SFA. Dochádza aj k „prechodu“ spoločností SFA do iných štruktúr, ktoré znamená ukončenie činnosti SFA. Pri podriadených finančných agentoch pravdepodobne dochádza k ukončeniu spolupráce a následne výmazu v registri NBS neaktívnych PFA v jednotlivých spoločnostiach, nakoľko ich už len evidencia je finančným nákladom. Svoje, podľa môjho názoru, s významným vplyvom zohrala aj povinnosť absolvovania osobitného finančného vzdelávania, do ktorej sa títo neaktívni PFA nepúšťali,“ dodáva Oliver Borko.

Zaujímavé podľa neho zrejme budú aj údaje o počte podriadených a viazaných finančných agentov, ktorí absolvovali osobitné finančné vzdelávanie k 23. februáru 2019. „Tento počet sa dá pokladať za relevantný a bude predpokladáme zo strany NBS zverejnený v budúcom roku,“ spresňuje konateľ.

Zmeny vo vykazovacích povinnostiach

Rok 2018 bol z pohľadu regulátora rokom významných a výrazných zmien v oblasti finančného sprostredkovania a finančného poradenstva. „Finanční agenti a finanční poradcovia museli prispôsobiť svoju činnosť s novými legislatívnymi požiadavkami v oblasti organizačnej pripravenosti, pravidiel činnosti vo vzťahu ku klientom a zosúladiť svoju činnosť s novými požiadavkami pre odbornú spôsobilosť do 23. februára 2019,“ dodáva hovorkyňa.

S účinnosťou od 1. januára 2019 nastali významné zmeny aj vo vykazovacích povinnostiach samostatných finančných agentov a finančných poradcov. Tí sú povinní predkladať výkazy nielen na ročnej, ale aj kvartálnej báze.

Trendy v osobitnom finančnom vzdelávaní

Osobitné finančné vzdelávanie vytvorá priestor pre podnikanie na trhu ďalšieho vzdelávania. Vlani útvar dohľadu nad finančným trhom zapísal do registra poskytovateľov 13 právnických osôb. Ako vníma túto oblasť regulátor?

Poskytovať osobitné finančné vzdelávanie (OFV) môžu len subjekty zapísané NBS do registra poskytovateľov OFV, kde predpokladom na zápis je splnenie zákonom stanovených požiadaviek. Touto zmenou sa dosiahol prehľad o subjektoch poskytujúcich OFV, výkon tejto činnosti spadá pod výkon dohľadu NBS. Nemenej dôležitým prínosom je zvýšenie profesionalizácie a odbornosti finančného trhu v oblasti finančného sprostredkovania a finančného poradenstva,“ uzatvára Martina Vráblik Solčányiová. 

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS