O vzniku alebo zániku povinného poistenia živnostníka nerozhoduje daňová strata


			O vzniku alebo zániku povinného poistenia živnostníka nerozhoduje daňová strata

Ste samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) a myslíte si, že vám nehrozí povinné poistenie? Poriadne si to preverte, možno sa mýlite...

Pre vznik ich povinného poistenia nie je rozhodujúce, či ste v daňovom priznaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vykázali stratu alebo zisk.

Pri posudzovaní vzniku povinného poistenia sa podľa Petra Višvádera, hovorcu Sociálnej poisťovne prihliada výhradne na celkový hrubý príjem, teda na príjem bez odpočítania výdavkov. „Ak samostatne zárobkovo činná osoba mala na základe daňového priznania za rok 2018 príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 5 724 eur, je od 1. júla 2019 (resp. od 1. októbra, ak požiadala o odklad daňového priznania) povinná platiť poistné bez ohľadu na to, že nemala základ dane, ale v riadku 48 daňového priznania vykázala stratu."

Ak je SZČO v strate, určí sa jej vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie v sume minimálneho vymeriavacieho základu. Nový minimálny vymeriavací základ (aj nový maximálny vymeriavací základ) je platný vždy na obdobie kalendárneho roka, t. j. od 1. januára do 31. decembra.

Pre rok 2019 platí minimálny vymeriavací základ v sume 477 eur, od 1. januára 2020 v sume 506,50 eur. Zo sumy 477 eur platí samostatne zárobkovo činná osoba poistné vo výške 158,11 eur (z vymeriavacieho základu 4,4 % na nemocenské poistenie, 18 % na starobné poistenie, 6 % na invalidné poistenie a 4,75 % do rezervného fondu solidarity).

K 31. 5. 2019 Sociálna poisťovňa evidovala vyše 211-tisíc SZČO.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články