Konferencia: Mediácia – metóda alebo profesia

Konferencia: Mediácia – metóda alebo profesia
20.3.2018 Modra
Akcie

Asociácia mediátorov Slovenska vás pozýva na V. ročník medzinárodnej konferencie Mediácia – metóda alebo profesia v termíne 13. - 14. 04. 2018 v Modre, hotel Sebastian.

Cieľ konferencie:

Cieľom konferencie je predstaviť mediáciu ako metódu alebo profesiu, kde sa otvára priestor na uplatnene mimosúdneho riešenia sporov z rôznych aspektov.

Tematické okruhy konferencie:

 • využitie mediácie ako metódy mimosúdneho riešenia sporov
 • mediácia ako profesia
 • potenciál a limity mediácie v spolupráci s notármi, advokátmi a orgánmi verejnej moci
 • mediácia ako metóda v práci úradov sociálno-právnej ochrany
 • mediácia v trestnom práve
 • vývoj mediácie ako metódy a profesia mediátora v zahraničí

Záštitu prevzalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vedecký garant konferencie:
prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD., vysokoškolský profesor

Vedecký výbor:
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor, Univerzita Komenského Bratislava
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor, Trnavská univerzita, Trnava
Dr. h. c. mult. Doc. PhDr. PaedDr. ThLic. György Herdics, PhD., MBA, LL.M.,
professor extraord., prorektor, Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. vysokoškolský profesor, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., dekan, Právnická fakulta, Karlova univerzita, Praha.
prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., predseda, Úsmev ako dar, Bratislava
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., prodekanka, Katolícka univerzita, Ružomberok
doc. JUDr. Markéta Selucká Ph.D., dekanka, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD., prodekan, Fakulta sociálnych štúdií, VŠ Danubius Sládkovičovo
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA, vedúca katedry, Katolícka univerzita, Ružomberok
doc. PhDr. Lenka Holá, PhD., vysokoškolská učiteľka, Palackého univerzita, Olomouc
JUDr. Zdenka Papoušková, dekanka, Právnická fakulta, Palackého univerzita, Olomouc
JUDr. Tomáš Horáček, PhD., vysokoškolský učiteľ, Karlova univerzita, Praha
PhDr. Angela Almašiová PhD., vysokoškolská učiteľka, Katolícka univerzita, Ružomberok
JUDr. Nadežda Šebová, generálna riaditeľka Sekcie: sociálnej a rodinnej politiky.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí rodiny SR
JUDr. Miroslav Gregor, prezident, Notárska komora SR
JUDr. Tomáš Borec, predseda, Slovenská advokátska komora
PhDr. Ernest Kováč, predseda, Asociácia mediátorov Slovenska

Vedecký partner konferencie:
CLINICAL SOCIAL WORK (www.clinicalsocialwork.eu)
Partneri konferencie:
Univerzita Komenského Bratislava
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Ústav Dr. P.
Blahu, Skalica
Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie
Právnická fakulta, Karlova univerzita, Praha
Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Právnická fakulta, Palackého univerzita, Olomouc
Katedra sociálnej práce, Katolícka univerzita v Ružomberku
Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s., Křtiny
Közép Európai Mediációs Intézet
Ассоциация профессиональных медиаторов Russia /Asociácia profesionálnych
mediátorov Rusko
Asociácia rodinných mediátorov Slovenska

Mediálni partneri:
Rádio REBECA, Rádio LUMEN, OPOISTENI.SK
Organizačný výbor:
JUDr. Beáta Swanová
PhDr. Robert Široký
JUDr. Dana Baliová
PhDr. Zuzana Čermáková
PhDr. Soňa Lukáčová
Mgr. Marek Urban
Mgr. Kinga Petrík

Presnejšie informácie o programe konferencie budú zverejnené na webe:
www.mediacia-ams.com a odoslané všetkým prihláseným účastníkom.
Kontaktná adresa organizátora:
Asociácia mediátorov Slovenska
Slowackého 5/A
821 04 Bratislava

Konferenčný poplatok:

 • Ak sa prihlásite na konferenciu a zaplatíte do 15.03.2018 konferenčný poplatok je 60,-€
 • Pre riadnych členov Asociácie mediátorov Slovenska je konferenčný poplatok 30,- € a pre členov sympatizantov je konferenčný poplatok 40,- €
 • Ak sa prihlásite na konferenciu a zaplatíte po 15.03.2018 konferenčný poplatok je 80,-€
 • Pre riadnych členov Asociácie mediátorov Slovenska je konferenčný poplatok 50,- €
  pre členov sympatizantov je konferenčný poplatok 60,- €.

Možnosť prihlásiť sa je najneskôr do 06.04.2018.

 • Konferenčný poplatok treba uhradiť na účet číslo: IBAN: SK61 1111 0000 0011 3749
  9003, SWIFT: UNCRSKBX, UniCredit Bank.
 • Kvôli identifikácii platby uveďte variabilný symbol 20180413 a v správe pre
  príjemcu je potrebné uviesť: MEDIACIA2018: Meno a Priezvisko
 • Z poplatku budú hradené materiály ku konferencii, tlmočenie, obed a organizačné
  náklady spojené s konferenciou, coffebreak.
 • Rokovací jazyk: slovenský, anglický
  Pre každého účastníka bude pripravené potvrdenie o účasti.

Tešíme sa na stretnutie.
Organizačný výbor konferencie

Konferencia