Už viac ako 72 tisíc ľudí nesúhlasí s 8 % daňou z neživotného poistenia


			Už viac ako 72 tisíc ľudí nesúhlasí s 8 % daňou z neživotného poistenia
4.6.2018 Poistný trh

Počas necelých troch týždňov od spustenia kampane prejavilo nesúhlas s novou 8 % daňou z neživotného poistenia viac ako 72 000 ľudí.

Webstránku www.rukyprec.sk, ktorá informuje o dôsledkoch navrhovanej dane, navštívilo počas kampane už vyše 120-tisíc ľudí. Počet protestných hlasov proti zámeru, ktorý bude mať za následok zdraženie poistiek, stúpa každým dňom.

„Záujem ľudí jasne ukazuje, že novou daňou sa cítia zasiahnutí najmä zodpovední ľudia, ktorí
dobrovoľne chránia svoje rodiny a majetok neživotným poistením a podnikatelia, ktorí si uvedomujú,
že daň negatívne ovplyvní aj ich hospodárenie a ceny ich produktov a služieb. Dúfam, že počet ľudí,
ktorí sa zaujímajú o tému a tisícky protestných hlasov proti zavedeniu dane z poistenia, rovnako ako aj
hlasný nesúhlas zamestnávateľských zväzov a združení, nenechajú poslancov chladnými. Teraz je už
totiž iba v ich rukách, aby zabránili zavedeniu ďalšej dane a následnému rastu cien ďalších tovarov
a služieb, ktoré zvýšenie poistného pre podnikateľov nutne vyvolá,“ hovorí generálna riaditeľka
Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) JUDr. Jozefína Žáková.

7 argumentov SLASPO, ktoré ukazujú na neprijateľnosť návrhu zákona o dani z poistenia:

• Nová daň spôsobí zdražovanie poistiek

Ministerstvo financií tvrdí, že poisťovne nemusia zdražovať. Faktom je, že ako každá iná daň,
aj táto bude mať logicky vplyv na ceny. V poistení to platí dvojnásobne, pretože ide o dlhodobé
kontrakty a poisťovňa musí v cene poistného zohľadniť všetky predvídateľné dlhodobé záväzky. Ak
by tak neurobila, konala by v rozpore so zákonom. Navyše, zvýšenie poistného podnikateľským
subjektom spôsobí nárast cien tovarov a služieb, ktoré vyrábajú, resp. poskytujú.

• Návrh nie je európskym štandardom, pretože sa líši od nemeckého vzoru, na ktorý sa odvoláva ministerstvo

Nemecký zákon daň z poistného jasne priznáva a ukladá poisťovniam, aby pri platení poistného daň uvádzali samostatne popri poistnom. Nemecký zákon aj jednoznačne deklaruje, že daňovým
dlžníkom je poistník.

• Poisťovne sú výrazne daňovo zaťažené už dnes

Poisťovne za rok 2017 odvedú štátu cca 117 mil. eur, pretože sú už teraz zdanené viacerými daňami
a odvodmi:
o daňou z príjmu 21 %,
o osobitným odvodom zo zisku 8,712 %,
o odvodom 8 % z neživotných poistení uzavretých po 1. 1. 2017 a
o odvodom vo výške 8 % z PZP.

• Návrh zákona je retroaktívny

Poisťovňa a klient uzavreli poistnú zmluvu za cenu, ktorá nezohľadňovala povinnosť odviesť štátu
daň vo výške 8 % „z tržby“. To znamená, že bez ohľadu na to, či daň zaplatí poisťovňa alebo priamo
klient,zmluvné strany budú zasiahnuté novou povinnosťou voči štátu, ktorá v čase stanovenia ceny
nebola známa.  

• Návrh zákona je nespravodlivý

Povinnosť odviesť 8 % z tržieb štátu by ovplyvnilo každé podnikanie, preto tvrdiť, že poisťovne a ich
klientov to neovplyvní, je ekonomicky neodôvodniteľné. Trestať novou daňou zodpovedných občanov a podnikateľov je zo strany štátu nespravodlivé.

• Poistná daň nenahrádza odvod z poistného, ale zdaňuje oveľa viac

Aktuálne platný odvod z poistného sa vzťahuje iba na zmluvy uzavreté po 1. 1. 2017, v ktorých
mohli poisťovne upraviť ceny. Pre všetky ostatné poistné zmluvy, uzavreté pred týmto dátumom,
je daň novým nákladom, ktorý nie je zohľadnený v poistnom, a teda ani poisťovňa, ani klient, s takýmto výdavkom nemohli počítať.

• Poisťovne nemôžu daň zaplatiť zo svojich „neoficiálnych ziskov, ako sú rezervy a zaistenie“,
ako tvrdí ministerstvo

Ani rezervy, ani zaistenie nie sú ziskom poisťovne, ale podľa zákona o poisťovníctve z dielne ministerstva financií:
- technické rezervy sú poisťovne povinné tvoriť na všetky záväzky voči poistníkom, poisteným
a príjemcom poistného plnenia – nejde teda o zisk, ale zdroje určené na budúce plnenia
klientom,
- zaistenie je „poistenie poisťovne“ a slúži na zabezpečenie istoty pre poistených, že aj v prípadoch napr. extrémnej katastrofy im bude zabezpečené vyplatenie poistného plnenia v plnej výške; výška zaistného, ktoré platí poisťovňa zaisťovateľovi za prebratie postúpených rizík, je priamo úmerná veľkosti rizika (záväzkov), ktoré zaisťovateľ od poisťovne preberá.

O kampani
Kampaň „Ruky preč od mojej poistky“ spustila Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO) 16. 5. 2018.
Kampaň beží na webstránke www.rukyprec.sk, samostatnom Youtube kanáli a na televíznych staniciach RTVS, JOJ a Markíza.

Zdroj: SLASPO

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články