Posun účinnosti IDD nemá vplyv na nemecký poistný trh


			Posun účinnosti IDD nemá vplyv na nemecký poistný trh

21. decembra 2017 vydalo GDV vyhlásenie, v ktorom informovalo o tom, že v Úradnom vestníku EÚ boli deň predtým zverejnené dve delegované nariadenia.

K ich vydaniu bola splnomocnená Európska komisia v príslušných ustanoveniach smernice IDD. Súčasne bol prezentovaný návrh Komisie posunúť termín účinnosti IDD o 7 mesiacov na 1. októbra 2018.

GDV zdôraznil, že týmto návrhom na posun účinnosti IDD sa pre nemecký poistný trh nič nemení, pretože IDD musí byť implementovaná do národného práva v pôvodnom termíne, teda do 23. februára 2018.

Pokiaľ ide o dve avizované nariadenia, boli zverejnená pod týmito názvami:

  • nariadenie Komisie v prenesenej právomoci (EÚ) 2017/2358 z 21. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o požiadavky na dohľad nad produktom a jeho riadenie, vzťahujúce sa na poisťovne a distribútorov poistenie (Text s významom pre EHP);
  • nariadenie Komisie v prenesenej právomoci (EÚ) 2017/2359 z 21. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o požiadavky na informácie a pravidlá výkonu činnosti, vzťahujúce sa na distribúciu poistných produktov s investičnou zložkou (Text s významom pre EHP). 

Podľa GDV tieto nariadenia vyjasňujú procesy spojené s riadením tvorby, preskúmavania, zmien a distribúcie poistných produktov a procesy týkajúce sa distribúcie poistných produktov s investičnou zložkou.

GDV vyjadril aj stanovisko, že spomínané delegované akty (t.j. vyššie uvedené nariadenia) sú dobré pre spotrebiteľov, poisťovacích sprostredkovateľov i poisťovateľov. Stavajú totiž záujmy spotrebiteľov v rámci distribúcie do centra pozornosti, a to bez akýchkoľvek KEĎ alebo ALE, ale zároveň ponechávajú voľný priestor, ktorý je nevyhnutný vzhľadom rozdielnym národným zvláštnostiam a okolnostiam a individuálnym podnikateľským modelom v súčasnom dynamickom prostredí.

Hlavným dôvodom pre posun termínu účinnosti IDD je tá skutočnosť, že uvedené nariadenia boli publikované len dva mesiace pred pôvodným termínom účinnosti IDD. GDV zmieňuje, že z tohto dôvodu viazne v niekoľkých členských štátoch EÚ implementácia IDD. Preto Komisia musela výnimočne posunúť termín účinnosti. Podľa GDV to v Nemecku nevyvolá žiadne negatívne účinky.

Nemeckí poisťovatelia vedia už od leta 2017, ako boli povinnosti vyplývajúce z IDD implementované do nemeckého práva. Príslušný zákon bol uverejnený v č. 52 Spolkového vestníku zákonov z 28. júla 2017 pod názvom zákon k implementácii smernice (EÚ) 2016/97 o poisťovacím obchode a o zmene ďalších zákonov. Nadobudne účinnosť 23. februára 2018.  

Ale ani v Nemecku nie je legislatívny proces ukončený. Na základe vyššie uvedeného zákona majú byť ešte zákonodarcom schválené dve národné právne nariadenia, a to nariadenie o sprostredkovaní poistenia a nariadenie o informačných povinnostiach. Zatiaľ existujú len ako návrhy. Podľa GDV je žiaduce ju urýchlene v záujme právnej istoty poisťovateľov aj poisťovacích sprostredkovateľov schváliť.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články