Od roku 2021 sa zavedie ročné zúčtovanie sociálnych odvodov


			Od roku 2021 sa zavedie ročné zúčtovanie sociálnych odvodov

Na Slovensku sa od roku 2021 zavedie ročné zúčtovanie sociálnych odvodov. Prezident  Andrej Kiska podpísal novelu zákona o sociálnom poistení. Ročné zúčtovanie bude vykonávať Sociálna poisťovňa.

Ročné zúčtovanie sa bude týkať povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, poistného na povinné poistenie v nezamestnanosti a do rezervného fondu solidarity.

Toto poistné bude platené a odvádzané preddavkovo a uskutoční sa nad ním ročné zúčtovanie. Vzhľadom na osobitný charakter úrazového poistenia a garančného poistenia, ktoré sa vzťahujú výlučne na zamestnávateľa, sa ročné zúčtovanie k nim nebude uskutočňovať.

Sociálna poisťovňa bude ročné zúčtovanie vykonávať vždy do 30. septembra za predchádzajúci kalendárny rok. Ak má platiteľ poistného predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, poisťovňa ročné zúčtovanie odvodov vykoná do 31. októbra daného roka.

Na garančné poistenie sa bude vzťahovať maximálny ročný vymeriavací základ, avšak ročné zúčtovanie sa ho týkať nebude. „Samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) zostáva zachovaný súčasný model vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia, budú však platiť preddavky na poistnom, ktoré budú zúčtované na základe príjmov vykázaných v daňovom priznaní za obdobie, za ktoré platili preddavky na poistnom," priblížil rezort práce.

Novinkou je, že maximálny mesačný vymeriavací základ pri sociálnom poistení sa zruší a nahradený bude maximálnym ročným vymeriavacím základom. Ten sa bude týkať zamestnanca, SZČO aj zamestnávateľa pri platení preddavkov na poistné. Zníži sa v prípadoch, ak poistenie netrvalo celý kalendárny rok.

Platenie preddavkov na poistnom za zamestnanca a zamestnávateľa sa zastaví zaplatením preddavkov na poistnom zo sumy maximálneho ročného vymeriavacieho základu počas kalendárneho roka, v ktorom je zamestnanec povinne poistený.

Pre SZČO sa zachová súčasný model vzniku a zániku povinného nemocenského a povinného dôchodkového poistenia. Podnikatelia však budú platiť preddavky na poistnom, ktoré budú zúčtované na základe príjmov vykázaných v daňovom priznaní za obdobie, za ktoré platili preddavky.

Ak sa po ročnom zúčtovaní sociálnych odvodov zmení vymeriavací základ, z ktorého poisťovňa vypočítala dôchodok, nemocenskú dávku alebo dávku poistenia v nezamestnanosti, sumu dávky SP nanovo určí zo zmeneného vymeriavacieho základu.

Súčasná úľava na poistnom na povinné dôchodkové poistenie, ktorú si môžu uplatniť študenti aj dôchodcovia, ktorí pracujú na dohodu, bude zachovaná v podobe odvodovej odpočítateľnej položky (OOP). Dohodári budú povinne dôchodkovo poistení počas celého trvania dohody, bez ohľadu na to, či si uplatnia alebo neuplatnia OOP, budú tak môcť urobiť najviac do výšky 200 eur mesačne, a to iba z jednej dohody.

Novela počíta s tým, že platiť a odvádzať preddavky na poistnom sa začne za obdobie od januára 2021 a Sociálna poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie prvýkrát v roku 2022 za rok 2021. Dôvodom účinnosti od 1. januára 2021 je zabezpečenie dostatočne dlhej lehoty na zavedenie zmien do praxe.

Novelou zákona sa zavedie aj maximálny vymeriavací základ na dodatočné zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie, ktorý bude ohraničený sumou maximálneho mesačného vymeriavacieho základu.

Zosúladí sa tiež právna úprava doručovania písomností Sociálnou poisťovňou so všeobecnou právnou úpravou doručovania v správnom konaní. V prípade doručenia zásielky adresátovi bude platiť skutočný deň doručenia zásielky.

Právna norma upraví i výpočet materského pri druhom a ďalšom dieťati. Pravdepodobný denný vymeriavací základ pri ďalšom dieťati sa bude vypočítavať z vymeriavacieho základu ako pri prvom dieťati.

Zdroj: TASR, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.