Finančných sprostredkovateľov čakajú zmeny, plénum schválilo novelu rezortu financií


			Finančných sprostredkovateľov čakajú zmeny, plénum schválilo novelu rezortu financií

Väčšia odborná spôsobilosť či transparentnejšie informovanie o odmenách. Takéto zmeny prinesie novela zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve z dielne ministerstva financií , ktorú dnes definitívne schválil parlament.

Do legislatívy sa zavádza najmä eurosmernica o distribúcii poistenia, ktorá nahradila smernicu o sprostredkovaní poistenia.

„Cieľom navrhovaného zákona je riešiť podnety z aplikačnej praxe, najmä pokiaľ ide o úpravu osobitného finančného vzdelávania, ako aj sprísnenia podmienok, ktoré musia spĺňať právnické osoby, ktoré poskytujú osobitné finančné vzdelávanie pre jednotlivé sektory a stupne odbornej spôsobilosti," priblížilo v dôvodovej správe MF SR.

Zavádza sa tiež elektronická evidencia osôb, ktoré absolvovali osobitné finančné vzdelávania, odbornú skúšku a odbornú skúšku s certifikátom. Zoznam týchto osôb vedie Národná banka Slovenska (NBS).

Zmeny, ktoré prinesie novela, sa týkajú najmä nárokov na odbornú spôsobilosť, zavedenia podrobnejších pravidiel výkonu činnosti finančného sprostredkovania či osobitnej regulácie investičných produktov založených na poistení. Zaviesť sa má aj regulácia krížového predaja produktov, podrobnejšej úpravy cezhraničných služieb a sprísnenie udeľovania sankcií.

Klienti by tak mali byť lepšie informovaní o odmenách finančných agentov, ako aj o tom, s ktorými finančnými inštitúciami spolupracujú.

Vzhľadom na to, že finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe zmluvy s finančnou inštitúciou alebo navrhovateľom, nie je možné, aby v súvislosti s výkonom svojej činnosti prijímal peňažné plnenie od inej osoby, ako je finančná inštitúcia alebo navrhovateľ," uvádza v dôvodovej správe rezort financií.

Novela upravuje skutočnosť, že pri poskytovaní finančného sprostredkovania musí byť klient písomne informovaný o výške každého peňažného plnenia, ktoré prijíma finančný agent za finančné sprostredkovanie. Právna norma má zvýšiť aj transparentnosť informovania potenciálneho klienta tým, že finančný agent bude musieť bez požiadania klienta oznámiť obchodné mená finančných inštitúcií, ktoré zastupuje.

Upravujú sa i požiadavky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti, vyšší stupeň odbornej spôsobilosti a najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti, ktoré musia spĺňať sprostredkovatelia a poradcovia.

V záujme ochrany klienta bolo potrebné vypustiť zo zákona výnimku troch mesiacov pre požiadavky na odbornú spôsobilosť pre základný stupeň s tým, že sa bude vyžadovať splnenie tejto požiadavky od samotného začiatku vykonávania činnosti, resp. zápisu do registra," uvádza sa v novele.

Parlament schválil aj pozmeňujúci návrh, podľa ktorého finanční poradcovia a agenti nebudú musieť NBS predkladať výpis z Obchodného registra. Využívať má na to elektronické prostriedky.

Informácie má NBS využívať prostredníctvom elektronických prostriedkov priamo z relevantných informačných systémov, predovšetkým priamo z Obchodného registra, ktorý obsahuje celý rad relevantných informácií aj pre výkon dohľadu vo vzťahu k samostatným finančným agentom a finančným poradcom.

Zdroj: TASR, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.