Doterajší odvod z poistenia nahradí daň vo výške 2 % až 8 %


			Doterajší odvod z poistenia nahradí daň vo výške 2 % až 8 %

Väčšina odvetví životného aj neživotného poistenia na Slovensku by mala od októbra tohto roka podliehať novej dani vo výške od 2 % do 8 %.

Vyplýva to z návrhu zákona o dani z poistenia, ktorý do pripomienkového konania predložilo ministerstvo financií.

Nahradí sa tak v súčasnosti platný 8-% odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia podľa zákona o poisťovníctve. Ten zostane zachovaný len pri povinnom zmluvnom poistení (PZP). Daň z poistenia má mať charakter nepriamej dane a majú ju vyberať a platiť do štátneho rozpočtu poisťovne, ktoré ju vyberú v poistnom.

Zákon uvažuje nad piatimi sadzbami v rozmedzí dvoch až ôsmich percent. Na väčšinu odvetví neživotného poistenia sa má uplatňovať 8-% sadzba dane. Pre určité špecifické odvetvia neživotného poistenia navrhuje ministerstvo financií nižšiu sadzbu, napríklad 4 % pre poistenie úrazu a choroby, ktoré má sociálny rozmer a kompenzuje výpadok príjmu z dôvodu zmeny zdravotného stavu. V odvetviach životného poistenia navrhuje nižšie sadzby dane, a to 2 % a 3 %.

Zo zdanenia má byť vynechané dôchodkové poistenie. Návrh preto obsahuje oslobodenie od dane pre produkty životného poistenia poskytované v rámci výplatnej fázy 2. a 3. dôchodkového piliera.

„Dôvodom zavedenia dane z poistenia ako nepriamej dane sú doterajšie poznatky, ktoré ukazujú, že odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia zavedený od 1. januára 2017 je nesystémovým a neefektívnym opatrením, ktoré spôsobuje aplikačné problémy poisťovniam a nerovnaké zaobchádzanie v súvislosti s odvodom z prijatého poistenia na základe poistných zmlúv uzavretých pred 1. januárom 2017 a uzavretých od tohto dátumu," vysvetlilo ministerstvo v návrhu.

Daň z poistenia predstavuje podľa rezortu financií štandard používaný vo väčšine členských štátov Európskej únie (EÚ). Dôvodom je aj to, že poisťovacie služby sú v EÚ oslobodené od dane z pridanej hodnoty (DPH).

Ministerstvo financií očakáva ešte v tomto roku výnos z dane na úrovni 14,2 milióna eur a v budúcom roku 57 miliónov eur. Účinnosť zákona navrhuje od 1. októbra 2018.

Toto sa navrhuje: Nová daň zasiahne životné i neživotné produkty 

Čo má byť predmetom dane:

 •  Predmetom dane je poistenie v odvetviach neživotného poistenia uvedených v časti A prílohy a v odvetviach životného poistenia uvedených v časti B prílohy, ak je poistné riziko umiestnené na území Slovenska („tuzemsko“).
 • Poistné riziko je umiestnené v tuzemsku, ak
 1. a) sa poistené nehnuteľnosti, ich súčasti, príslušenstvo a veci, ktoré sa v nich nachádzajú a sú poistené rovnakou poistnou zmluvou, nachádzajú v tuzemsku,
 2. b) sa poistenie vzťahuje na akýkoľvek dopravný prostriedok, ktorý je alebo má byť evidovaný v príslušnom registri vedenom v tuzemsku,
 3. c) poistník uzavrel v tuzemsku poistnú zmluvu s poistnou dobou najviac štyri mesiace, ktorou sú poistené poistné riziká spojené s cestovaním alebo s dovolenkou bez ohľadu na poistné odvetvia uvedené v prílohe,
 4. d) ide o iné prípady ako uvedené v písmenách a) až c) a poistník má v tuzemsku trvalý pobyt alebo obvyklý pobyt alebo, ak je poistník právnickou osobou, jeho sídlo alebo prevádzkareň, na ktorú sa poistná zmluva vzťahuje, sa nachádza v tuzemsku.

Predmetom dane nie je zaistenie.

V akej výške majú poisťovne platiť daň podľa návrhu zákona: 

Osem percent
 • Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch, lietadlách a lodiach.
 • Poistenie dopravy tovaru.
 • Poistenie zodpovednosti dopravcu.
 • Poistenie všeobecnej platobnej schopnosti.
 • Poistenie hypotekárneho alebo splátkového úveru.
 • Poistenie finančných strát, napríklad z nedostatočného príjmu. 
 • Poistenie právnej ochrany.
 • Asistenčné služby.
Šesť percent
 • Poistenie majetku.
 • Poistenie exportného úveru.
 • Poistenie poľnohospodárskeho úveru.
Štyri percentá
 • Poistenie úrazu. 
 • Poistenie choroby.
Tri percentá
 • Dlhodobé permanentné zdravotné poistenie v Írsku a Spojenom kráľovstve.
 • Operácie, pri ktorých sa združenie podielnikov zakladá s cieľom spoločne kapitalizovať svoje príspevky a následne ich rozdeliť medzi pozostalých. 
 • Skupinové dôchodkové fondy s výplatou pri smrti alebo dožití.
Dve percentá
 • Poistenie pre prípad dožitia, dôchodkové poistenie a pripoistenie k životnému poisteniu, a to aj keď je spojené s investičnými fondmi.
 • Poistenie dieťaťa. 
 • Poistenie dĺžky života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia na vlastné riziko poisťovne. 
Nulová daň
 • sa týka PZP, z ktorého sa platí osempercentný odvod.

Zdroj: Dôvodová správa zákona o dani z poistenia

Zdroj: oPoisteni.sk, TASR, návrh zákona

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články