Dohľad nad finančným trhom v roku 2017: týmto sa zaoberala NBS


			Dohľad nad finančným trhom v roku 2017: týmto sa zaoberala NBS

V roku 2017 spolupracoval útvar dohľadu nad finančným trhom na príprave viacerých významných legislatívnych noriem,

V roku 2017 tvorili útvar dohľadu nad finančným trhom dva úseky, pod ktoré bolo začlenených päť odborov. Úsek obozretného dohľadu pozostával z troch odborov: odboru dohľadu nad bankovníctvom a platobnými službami; odboru dohľadu nad trhom cenných papierov, poisťovníctvom a dôchodkovým sporením a odboru dohľadu na makroúrovni.

Do úseku regulácie a ochrany finančných spotrebiteľov patrili dva odbory: odbor regulácie a odbor ochrany finančných spotrebiteľov.

Útvar spolupracoval na príprave novej legislatívy

V roku 2017 spolupracoval útvar dohľadu nad finančným trhom na príprave viacerých významných legislatívnych noriem, spomedzi ktorých možno spomenúť novelu zákona o bankách, zameranú najmä na úpravu hypotekárneho bankovníctva s cieľom nahradenia hypotekárnych záložných listov krytými dlhopismi.

Ďalej tiež novelu zákona o platobných službách, ktorej cieľom bola transpozícia smernice PSD2, novelu zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorá bola zameraná na ochranu spotrebiteľa pri vstupe do zmluvných vzťahov, na základe ktorých sú poskytované finančné služby a novelu zákona o cenných papieroch, ktorou bol zavŕšený proces transpozície smernice MiFID II.

Vydaním sekundárnej legislatívy prišlo k sprísneniu politiky poskytovania úverov na bývanie aj spotrebiteľských úverov, aby sa dosiahol zdravý a udržateľný trend poskytovania úverov domácnostiam.

V prípade ochrany finančných spotrebiteľov bolo vydané stanovisko, reagujúce na zásadné právne závery prijaté Súdnym dvorom Európskej únie, týkajúce sa najmä povinných náležitostí zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktoré boli často predmetom sťažností spotrebiteľov a súdnych žalôb.

Rozhodnutie o zvýšení miery proticykliského kapitálového vankúša

Z dôvodu pokračujúceho prudkého rastu úverov domácemu nefinančnému sektoru, ktorý dosiahol historické maximum, Banková rada NBS v roku 2017 rozhodla o druhom zvýšení miery proticyklického kapitálového vankúša na úroveň 1,25 %, pričom účinnosť tohto rozhodnutia posunula na rok 2018.

Výkon dohľadu v jednotlivých oblastiach finančného trhu vychádzal z ročného plánu dohľadu, z výsledkov vyhodnotenia rizikového profilu jednotlivých dohliadaných subjektov a z vyhodnotenia charakteru vykonávaných činností týchto subjektov.

Nad dohliadanými subjektmi finančného trhu bol vykonaný dohľad na diaľku ako aj dohľad na mieste. Veľkú časť činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom predstavovali povoľovacie a sankčné konania.

Zavedená nútená správa nad Rapid life 

Významným sankčným rozhodnutím útvaru dohľadu nad finančným trhom v oblasti poisťovníctva v roku 2017 bolo rozhodnutie zo dňa 14. júna 2017, ktorým bola zavedená nútená správa nad spoločnosťou Rapid life životná poisťovňa.

S cieľom zvýšenia transparentnosti a dôveryhodnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom a zvýšenia informovanosti odbornej verejnosti o možných rizikách a ich dopadoch na  finančný trh, ako aj o pripravovanej regulácii na európskej úrovni, sa v roku 2017 konali stretnutia útvaru dohľadu nad finančným trhom s predstaviteľmi finančného sektora.

Pre potreby komerčných bánk NBS usporiadala sériu metodických workshopov s
cieľom interaktívne diskutovať o požiadavkách projektu AnaCredit. V tejto súvislosti NBS
zriadila na svojom webovom sídle informačnú stránku, na ktorej sú zverejnené informácie a
implementačné náležitosti tohto projektu.

Koniec I. časti zo Správy o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS