Životné poistenie online? Kvalitných sprostredkovateľov trh nevytlačí...


			Životné poistenie online? Kvalitných sprostredkovateľov trh nevytlačí...

Ponúkať pri životnom poistení rozšírené krytia, zrýchľovať procesy, odporúčať asistenčné služby a riešiť prioritne finančný dopad poistnej udalosti na každého klienta. Trendy sa v posledných mesiacoch zmenili...

UNIQA poisťovňa sa slovami riaditeľa produktovej koordinácie Martina Rotkovského snaží na požiadavky doby adekvátne reagovať. „Máme ambiciózne plány pre rok 2018, kedy plánujeme dosiahnuť 100 % online dojednávame poistných zmlúv životného poistenia.“

Martin Rotkovský UNIQA
Ako vnímate situáciu pri životnom poistení na tunajšom či českom trhu? Deje sa tam niečo zaujímavé za posledné obdobie?
Keď porovnávam obidva trhy – český i slovenský, musím konštatovať, že niektoré trendy zaznamenávame u našich susedov o niečo skôr. Na Slovensko prichádzajú zhruba s dvojročným oneskorením. Badať to napríklad pri poklese investičného životného poistenia a vyššej orientácii klientov na riziko.

V Česku máme zhruba 10 percent poistného tvoreného investičnou zložkou, na Slovensku je to aktuálne približne 20 percent. Predpokladáme, že trend poklesu bude pokračovať. Ľudia si čoraz viac začínajú uvedomovať riziká invalidity v budúcnosti, preto sme prišli pri produkte UNIQÁT s poistením plnenia preddavku pri invalidite už pri diagnóze. Ide o dlhodobé riziká, ktorými sú klienti potenciálne ohrození, nakoľko pri pracovnom výpadku často aj na desiatky rokov nemajú okrem poistenia žiadnu inú vhodnú alternatívu vykrytia svojho príjmu.

Je situácia na Slovensku či v Česku niečím výrazne odlišná od trendov v zahraničí, kde UNIQA pôsobí?
V súčasnosti je náš koncern UNIQA prostredníctvom svojich dcérskych spoločností zastúpený v 18 európskych krajinách.Pôsobíme jednak na veľmi poistne „zrelých“ trhoch, ako je napríklad rakúsky či švajčiarsky trh až po krajiny ako je Balkán, kde je penetrácia trhu so životným poistením rádovo na desatinnej úrovni oproti Slovensku. Badať tu veľkú rôznorodosť v rámci jednotlivých štátov.

Myslíte si, že legislatívne trendy z Nemecka budú ešte viac prenikať aj do ostatných krajín EÚ, aj ohľadom na európsku legislatívu?
Predpokladám, že sa to dozvieme z avizovanej iniciatívy Európskej komisie pri zavádzaní paneeurópskych penzií. Ide o projekt, v rámci ktorého sa rozhodne o tom, či k nám budú prenikať euro centralistické trendy alebo skôr trendy iných krajín, prípadne sa podarí zjednotiť európske trhy. Európski odborníci avizovali, že to má byť míľnik na ceste k dokončeniu únie finančných trhov naprieč EÚ.

Osobne som voči tomu dosť skeptický, nakoľko v tomto momente stále existujú krajiny, ktoré nemajú zavedené euro, disponujú rôznorodými daňovými trh, sociálnymi i dôchodkovými systémami. Muselo by dôjsť k oveľa väčšiemu zjednoteniu Európy v rámci jednotlivých krajín i k zjednoteniu dôchodkových rent, aby sa podarilo vytvoriť akési Spojené štáty európske so spoločnou ústavou. Európska únia zatiaľ predpokladá takúto transformáciu do roku 2025.

Vnímate to reálne? Bola by to pre jednotlivé krajiny pomoc, alebo skôr hrozba, keďže by sa do istej miery museli vzdať svojej vlastnej identity?
Uvidíme, ako dopadne nová vízia Európy, ktorú presadzuje Nemecko. Posilnenie európskych štruktúr a právomocí európskych inštitúcií oznámila aj Európska komisia novými návrhmi na zvýšenie finančnej stability únie. Pokiaľ ide o našu krajinu, možno vážne predpokladať, že Slovensko bude v priebehu najbližších 20 rokov riešiť veľký problém s penziami.

Na penziu jednoducho budeme pracovať dlhšie, a to najmenej o 5 rokov. Minimálna hranica odrobených rokov sa bude neustále zvyšovať, ako to vidíme už dnes. Napríklad podľa aktuálne platnej legislatívy deti narodené v roku 2017 pôjdu do penzie v susednom Česku vo veku 73 rokov a 8 mesiacov. To je z časti technokratický extrém, avšak o mnoho lepšia situácia sa nečrtá ani na Slovensku. Znamená to, že čím dlhšie budú Slováci žiť, tým dlhšie budú pracovať...

To však automaticky neznamená, že sa budú mať lepšie...
Ukazuje sa, že rozdiel medzi sumou, ktorú by si ľudia na penzii predstavovali a tou, ktorú dostanú, je zhruba 200 eur. To je extrémny rozdiel, ktorý budú musieť budúci penzisti riešiť... Keď sme sa pýtali ľudí, akú výšku penzie by si predstavovali súčasní pracujúci s priemerným zárobkom do 800 eur, uviedli v priemere 660 eur. Vysokoškoláci, ktorí zarábajú v priemere takmer dvakrát toľko, uviedli, že si predstavujú okolo 790 eur, teda približne o 15 % viac.

Myslíte si, že tieto rôzne demografické zmeny sa odrazia aj v životnom poistení?
Samozrejme. Poisťovníctvo na Slovensku zažilo najlepšie roky z hľadiska demografie približne okolo roku 2008. Dlhodobo sa okolo 80-90 % zmlúv životného poistenia ponúká klientom vo veku 25 až 40 rokov. V roku 2008 bolo zloženie populácie v tomto intervale najsilnějšie zastúpené.

Do roku 2025, kedy sa očakáva najťažší vývoj v oblasti poisťovníctva, bude počet ludí v tomto vekovom intervale polovičný. Aj v budúcnosti produkt životného poistenia potom ťažko získa vekovo starší klient, aj vzhľadom na rôzne zdravotné potenciálne riziká. Na druhej strane taký klient má úplne iné potreby.

Slovenská populácia starne, priemerný vek bol v roku 2016 podľa štatistík 40,4 roka. Rodí stále menej detí, pričom stredná dĺžka života sa predlžuje a úmrtnosť klesá... V skupine tzv. Husákových detí (ľudia narodení v rokoch 1974 – 1979) rastie dopyt po kvalitnom zdravotnom poistení. Je to pochopiteľné – majú vysoké príjmy, sú v produktívnom veku, zodpovednejšie dbajú o svoje zdravie i kariéru.

Chcú sa sami zabezpečiť do budúcnosti, keď budú vo vyššom veku potrebovať častejšie zdravotnú dlhodobú starostlivosť. Táto skupina poistencov je veľmi silná a malo by byť v záujme poisťovní jej vyhovieť. S týmto trendom reálne počítame v ďalším rokoch a nedokážem si predstaviť, že by k tomu nedošlo...

Niektoré poisťovne spustili v uplynulých mesiacoch aj online predaj životného poistenia. Je toto podľa vás tá správna cesta, alebo ako to vnímate?
Otázkou zostáva, čo znamená „online“. Životné poistenie online v tom zmysle, že by si sám klient urobil „poistku“ cez počítač, nepovažujeme v súčasnej dobe za reálne. Ide totiž o produkt, ktorý potrebuje najväčšiu mieru kvalifikovaného a odborného poradenstva, čo v neposlednom rade požaduje aj prísna európska legislatíva.

Nemyslíme si, že je vhodné vypĺňať údaje o svojom zdravotnom stave na webe pri tak rozsiahlom a podrobnom poistnom produkte, akým nepochybne životné poistenie je. Tam zohráva dôležitú úlohu sprostredkovateľ. Môže sa prípadne v budúcnosti stať, že jeho schopnosti čiastočne nahradí chatbot, teda počítačový program simulujúci ľudskú konverzáciu alebo chatovanie prostredníctvom umelej inteligencie. Na tunajšom trhu však k tomu určite nedôjde v najbližších pár rokoch.

Chatboty sa využívajú už aj pri niektorých produktoch v slovenských poisťovniach, napríklad pri cestovnom poistení... Máte s nimi v UNIQA poisťovni nejaké skúsenosti?
Asistenčná služba UNIQA poisťovne v rámci asistenčných služieb nasadila chatbota na vybavovanie poistných udalostí z poistenia motorových vozidiel na talianskom trhu a zistili, že ho preferuje zhruba 30 percent klientov. Išlo najmä o situácie, ktoré sa týkali riešenia dopravných nehôd a vyhovovalo im, že „robot“ bol neutrálny poslucháč.

Dobrý pocit na nich urobil aj zvuk ťukania do klávesnice prehrávaný na pozadí pri zadávaní údajov. Dnešné chatboty dosiahli úroveň, pri ktorej už človek môže zaváhať nad tým, či je na druhej strane softvér alebo ľudský partner v konverzácii. Ich budúcnosť aj v rámci poisťovníctva je otvorená, všetko bude závisieť od potrieb a preferencií klientov.

Prejavuje sa zavádzanie či využívanie moderných technológií aj pri produktoch životného poistenia?
Moderné technológie majú slúžiť potrebám ľudí a v posledných rokoch k tomu výrazne prispeli biometrické podpisy. Biometrický podpis prináša oproti štandardnému podpisu množstvo výhod. Okrem úspory nákladov spojených s tlačou a doručovaním dokumentov predstavuje aj menšiu administratívu i časovú úsporu.

S biometrickým podpisom sme v UNIQA poisťovni začali ešte v roku 2015, využívame ho prakticky tri roky. Máme ambiciózne plány pre rok 2018, kedy plánujeme dosiahnuť 100 % online dojednávania poistných zmlúv pri všetkých našich produktoch a zvýšit pri tom využitie biometrického podpisu.

Zmenili sa nároky klientov, pokiaľ ide o kapitálové či investičné životné poistenie?
Danú otázku treba vnímať z dvoch uhlov pohľadov. Jedna vec je, aké sú nároky klientov, druhá, kam sa uberal za posledné mesiace poistný trh. Trh pri životnom poistení je z veľkej časti definovaný distribútormi. To možno vnímať do istej miery pozitívne, pretože z hľadiska úrovne vedomostí a odborných znalostí sú na podstatne vyššej úrovni ako bežní spotrebitelia.

Určujúce pre ďalšie mesiace bude, aby sa poisťovne viac zamerali na krytie rizík pri životnom poistení oproti poisteniu čisto so sporiaciou zložkou. V tomto roku náš trh čakajú závažné legislatívne zmeny, napríklad novela zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, i zavedenie Smernice o distribúcii poistenia (IDD) do praxe, ktoré budú klásť ešte prísnejšie požiadavky na odbornú spôsobilosť pri kontakte s klietnom a poskytovanie mu podrobných predzmluvných informácií.

Poisťovne zvyknú ponúkať k životnému poisteniu rôzne bonusy, ak napríklad klienti dodržiavajú zdravý životný štýl. Je toto vhodný trend aj do budúcnosti?
Pokiaľ ide o bonusy v rámci životného poistenia, prirodzene, zdravý životný štýl je dobrým kľúčom k tomu, aby sa každý mohol naplno tešiť z pevného zdravia a dobrej kondície. Aj komerčné poisťovne sa budú snažiť čoraz viac motivovať klientov touto formou.

Ako progresívny sa javí trend spracúvania pravidelno aktualizovaných biometrických údajov , ktorý sa čoraz viac sa presadzuje v rôznych sférach života, nevynímajúc ani poisťovníctvo. Aj náš sektor musí neustále hľadať rezervy v efektívnosti svojho fungovania, avšak rozhodujúce bude ako sa nám podarí prispôsobiť sa klientom a reagovať na ich vnímanie nového moderného sveta, kam tieto technologie patria. A v UNIQA poisťovni chceme ísť v mnohých ohľadoch príkladom.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články