Seriál: Čo môžete robiť, ak vás obťažujú susedia hlukom?


			Seriál: Čo môžete robiť, ak vás obťažujú susedia hlukom?
3.2.2015 Produkty

Určite to mnohí z vás poznajú. Vŕtanie, hlasná hudba či večierky do neskorej noci u susedov vedia poriadne otráviť život. Narúšajú nielen váš pokoj, ktorý doma každý z nás hľadá, ale aj vzájomné vzťahy obyvateľov bytového domu. Ako takúto situáciu riešiť?  Prinášame ďalšiu časť seriálu D.A.S. poisťovne právnej ochrany.

 

Čo robiť s hlučným susedom?

Občiansky zákonník, v paragrafe 127 okrem iného uvádza, že vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Patrí sem aj zákaz obťažovať susedov hlukom.

Problém s hlučným susedom, je možné v podstate riešiť v troch rovinách.

  1. V prvom rade je potrebné užívateľa bytu resp. rušiteľa upozorniť na zasahovanie do výkonu vašich práv a vyzvať ho, aby s predmetným konaním prestal. Dôležité je tiež zistiť, či porušovateľ je vlastníkom bytu, z ktorého hluk vychádza a obťažuje vás alebo je jeho nájomcom. Pokiaľ by bol nájomcom, je potrebné obrátiť sa na majiteľa bytu, opísať mu situáciu, podľa možnosti uviesť nejaké dôkazy ( výpovede svedkov..... ) a vyzvať ho, aby daný stav s nájomcom riešil, na čo ho oprávňuje nájomná zmluva.

  1. Podľa paragrafu 47, ods.1, písm b)., zákona o priestupkoch, priestupku sa dopustí ten, kto poruší nočný kľud. Za tento priestupok možno udeliť pokutu do výšky 33 €. Pokiaľ teda dochádza k rušeniu nočného kľudu (22.00 až 06.00 hod.) a sused na vaše výzvy nereaguje, máte možnosť zavolať policajnú hliadku a nahlásiť priestupok. Rovnako tak je potrebné obrátiť sa na obec, aby daný problém prešetrila a podľa možnosti vyriešila.

  1. Poslednou možnosťou je právo na súdnu ochranu v občianskoprávnom konaní.

Samozrejme prvou možnosťou, by mal byť mimosúdny zmier a až potom podanie žaloby na súde. Toto by mala byť len najkrajnejšia a najnevyhnutnejšia možnosť, pokiaľ nie je možná dohoda so susedom. Súdne konanie v takýchto sporoch býva väčšinou, z hľadiska dokazovania, zdĺhavé na čas a tým samozrejme aj na náklady.

Kto znáša dôkazné bremeno

Navyše, dôkazné bremeno znáša navrhovateľ. Súd bude samozrejme skúmať, či je ten zásah do vašich práv a obťažovanie zo strany suseda primerané, či to bolo jednorazové alebo je to trvajúci stav a pod. Uniesť v takýchto sporoch dôkazné bremeno, je z pohľadu navrhovateľa naozaj náročné a bolo by vhodné zabezpečiť napr. výpovede svedkov, potvrdenia o výjazdoch polície, sťažnosti na bytové družstvo, zápisnicu zo schôdze vlastníkov a najmä doklady o odmeraní hladiny hluku odborne spôsobilou osobou, ktoré napr. nájdete v zozname na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR.

V konečnom dôsledku, aj pri zabezpečení všetkých spomínaných dôkazov, bude na rozhodnutí súdu, či váš nárok uzná za preukázaný a rozhodne vo váš prospech.D.A.S. Rechtsschutz AG, Slovensko
www.das.sk

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články