Akadémia  humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, n.o.

Akadémia  humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, n.o.

IČO: 53129199

Sídlo: Slowackého 5494/5A
82104 Bratislava - mestská časť Ružinov

Telefón: +421 904 88 99 15

Web: https://akademiaes.sk/


V Akadémii  humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, n.o., sme pripravení Vám a Vašej organizácii pomôcť pripraviť a nastaviť vzdelávací proces v oblasti komunikačných a sociálnych zručností. Ak uvažujete o nastavení štandardov vo vašej spoločnosti, resp. personálnom audite v spoločnosti, neváhajte nás kontaktovať. 

 

Každé vzdelávanie a stretnutie s Vami je pre nás výzvou. 

 

Zameriavame sa na vzdelávanie:

  • Akreditované vzdelávanie je zamerané na rozšírenie alebo prehĺbenie kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti. Akreditovanému vzdelávaciemu programu môže udeliť akreditáciu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Všetky podmienky na akreditované vzdelávanie ustanovuje zákon č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tiež akreditáciu môže napr. udeliť aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zmysle zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálne práci a ďalšie nato oprávnené subjekty.
  • Rekvalifikačné vzdelávanie v akreditovanom programe je vzdelávanie na získanie kvalifikácie, ktoré môže byť čiastočné alebo úplné. Ide o kvalifikáciu v inom povolaní než bola získaná pôvodná kvalifikácia v sústave školského vzdelávania.
  • Kontinuálne vzdelávanie, vzdelávaním si záujemca vzdelávania doplňuje, prehlbuje alebo obnovuje kvalifikáciu v súlade s osobitnými predpismi SR (napr. kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov alebo vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov).
  • Záujmové vzdelávanie, občianske vzdelávanie, vzdelávanie seniorov, kde cieľom je rozšírenie a rozvoj vedomostí a schopností. Zapájanie sa do života občianskej spoločnosti a rozvíjanie svojej osobnosti.

Okrem vzdelávania sa zameriavame na diskusie na rôzne celospoločenské témy, workshopy a organizovanie rôznych prednášok a konferencií.